dzisiaj jest: 25 kwietnia 2017. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
wersja polska 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rudnik

      Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudnik

Gmina Rudnik w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego - otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Rudnik”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Do dodatkowych celów Konkursu zalicza się:

  •  Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

  •  Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.


Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Dokumenty dotyczące konsultacji:

1. Ogłoszenie konsultacji

2. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Rudnik w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rudnik dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

3.Ankieta do wypełnienia (docx)

4.Ankieta do wypełnienia (pdf)

5.Formularz konsultacyjny do wypełnienia (docx)

6.Formularz konsultacyjny do wypełnienia (pdf)

7.Diagnoza Gminy Rudnik

8. Mapa - podobszary zdegradowane

9. Mapa - obszar rewitalizacji

Nabór Kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Rudnik

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Rudnik

Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rudnik dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji informuję, że w dniach od 12 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Rudnik.

 Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez gminę w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Komitetu wchodzą m.in. mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Rudnik oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rudnik.

 Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

1)przedstawiciele mieszkańców - załącznik Nr 1;

2)przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Rudnik - załącznik Nr 2;

3)przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rudnik - załącznik Nr 3.

 Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudnik, na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik w godzinach pracy Urzędu Gminy do dnia 21 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

http://lopiennikgorny.pl/lopiennik/web/uploads/pub/news/news_456/text/POPT.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki :

 

 

1. Załącznik Nr 1

2. Załącznik Nr 2

3. Załącznik Nr 3